Większość przedsiębiorców, także z branży motoryzacyjnej, powinna posiadać w ramach prowadzonej działalności oraz możliwości wpłat gotówkowych przez klientów, wewnętrzną procedurę  w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Spełnienie powyższego obowiązku nakłada bowiem wprost art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W przepisie czytamy, że: ,,Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.” Powyższa ustawa w art. 2 ust. 1 pkt 23 wymienia wśród instytucji obowiązanych przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (w ramach jednej operacji, bądź kilku powiązanych).

 

Mając na uwadze ww. przepis, procedura AML stanowi dokument zindywidualizowany, dostosowany do rodzaju przedmiotu działalności, jego rozmiaru oraz charakterystyki firmy.

 

Jednak samo posiadanie procedury w firmie to nie wszystko. Najistotniejsze jest przeszkolenie pracowników, wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za jej stosowanie, oraz w przypadku klientów wpłacających środki pieniężne w gotówce, korzystanie ze specjalnie przygotowanych do tego ankiet i ocen ryzyka, aby prawidłowo zastosować środki bezpieczeństwa finansowego. Czynności powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji.

 

Nie tylko kontrolerzy GIIF mogą sprawdzić czy przedsiębiorca posiada i stosuje wewnętrzną procedurę AML. Mogą to również uczynić pracownicy urzędów celno – skarbowych działający w oparciu o art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e ww. ustawy.

 

W ostatnim czasie trafiają także do firm z branży motoryzacyjnej i żądają przedłożenia zestawienia wpłat gotówkowych o wartości równej lub powyżej 10 000 euro za ostatnie 2 lata wstecz, dokumentacji wskazującej na zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, danych klientów wpłacających gotówkę, oraz przekazania potwierdzenia informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przyjętych wpłatach gotówkowych o równowartości przekraczającej 15 000 euro, jeżeli takie wystąpiły. Ponadto kontrolerzy dążą do ustalenia osób wyznaczonych przez firmę jako odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków określonych tą ustawą.

 

Sankcje są wysokie, a ryzyko nałożenia kar stało się bardzo realne. Kary administracyjne pieniężne mogą sięgnąć nawet do 1 000 000 euro. Aby się przekonać, warto zajrzeć na stronę internetową GIIF, zakładkę sankcje administracyjne. Można zaobserwować ogromną ilość wydanych decyzji administracyjnych nakładających sankcje w postaci kary pieniężnej zarówno na przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo, jak i na duże podmioty, spółki prawa handlowego.

 

Przygotuj się, zanim będzie za późno!

Obejrzyj ten fragment Webinaru i zdecyduj sam czy powinieneś wdrożyć w swojej firmie procedury związane z AML.

Jeżeli odpowiesz sobie TAK – Webinar i stosowne dokumenty z konsultacją Pani Mecenas, możesz zamówić klikając w przycisk poniżej.

Szkolenie podejmuje poniższe zagadnienia:

 • omówienie przepisów ustawy AML oraz implementacji w Polsce dyrektywy AML V,
 • obowiązki instytucji obowiązanej,
 • praktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • zgłaszanie transakcji do GIIF,
 • kontrola przedsiębiorcy z zakresu AML,
 • sankcje

PAKIET 1

 

Webinar
Jak skutecznie wdrożyć w firmie procedury AML?

299.00 zł

PAKIET 2

 

Webinar

+ Przygotowanie i wdrożenie procedury*

+ konsultacja z radcą prawnym (0,5h)*

899.00 zł

PAKIET 3

 

Webinar

+ Przygotowanie i wdrożenie procedury AML*

+ ocena ryzyka i konsultacja z radcą prawnym (1h)

1099.00 zł

Jeżeli jesteś zainteresowany dostępnymi

Pakietami zadzwoń do nas: tel. 692 333 111

*Procedura AML (procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) – co zawiera procedura?

Celem procedury jest określenie sposobu postepowania w firmie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co zawierać będzie Procedura?

 1. opis czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 2. zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 3. środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
 7. zasady upowszechniania wśród pracowników wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze;
 10. zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a informacjami o beneficjentach rzeczywistych klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem ustawy;
 11. zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz czynności podejmowanych w związku z identyfikacją jako beneficjenta rzeczywistego osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

 

Ponadto, w Procedurze AML zdefiniowane zostały najważniejsze pojęcia używane podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do Procedury zostały przygotowane załączniki, które będą pomocne w stosowaniu w praktyce postanowień w niej zawartych. Jednym z załączników jest oświadczenie, do którego podpisania zobowiązani są pracownicy firmy.

*konsultacja z radcą prawnym

Wsparcie powdrożeniowe poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania dodatkowe w drodze korespondencji elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w szczególności w zakresie wypełniania załączników do procedury AML

Szkolenie i konsultacje prowadzi

Małgorzata Miller

 

Radca prawny, manager ds. obsługi prawnej branży automotive w kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k., członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. Autorka licznych publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej.

Masz pytania? Zadzwoń do PolskiAutohandel

TEL. 692 333 111