Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego uruchamia bardzo ważny dla branży motoryzacyjnej projekt – Centrum Mediacji i Arbitrażu. Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach o charakterze cywilnym i gospodarczym w zakresie sporów związanych z branżą motoryzacyjną. Zakres spraw będzie obejmował nie tylko spory powstałe między przedsiębiorcami ale również między osobami fizycznymi oraz spory konsumenckie w relacji z profesjonalnymi podmiotami rynku motoryzacyjnego (dealerzy, importerzy, warsztaty samochodowe).  Dodatkowymi zadaniami  Centrum będzie popularyzacja mediacji jako metody rozwiązywania sporów oraz organizowanie warsztatów i konferencji w zakresie mediacji w branży motoryzacyjnej.

 

Dzięki sprawnie działającym mediatorom posiadającym doświadczenie i wiedzę z branży motoryzacyjnej strony sporu będą miały lepszą możliwość polubownego rozwiązania sporu poprzez wypracowanie efektywnego porozumienia, i co niezwykle istotne, przy oszczędności czasu i kosztów, w porównaniu z postępowaniem sądowym.

Pracami Centrum będzie kierować Pełnomocnik Centrum – radca prawny Michał Muchowicz. Poza nim mediatorami zostali radca prawny Paweł Tuzinek, adwokat Katarzyna Jessa, radca prawny Ewa Weinar, radca prawny Michał Wołoszański oraz radca prawny Dariusz Brzozowski.

 

„W obecnych czasach gdzie od ponad roku nasza gospodarka mierzy się z zawirowaniami, które nie oszczędza również branży motoryzacyjnej, przedstawiciele różnych branż i sektorów jako alternatywę dla postępowania sądowego dostrzegają zalety i korzyści płynące z polubownych metod rozwiazywania sporu. Należy zauważyć, iż wciąż rosnące koszty w zakresie sporów sądowych stanowią jeden z kluczowych czynników przemawiających za wyborem mediacji. Z kolei względnie krótki czas prowadzenia mediacji oraz przerwanie biegu przedawnienia w przedmiocie żądań strony stanowi poważny argument do rozważenia podjęcia próby polubownego zakończenia sporu w drodze mediacji. 

 

W procesie mediacji istotnym jest również osoba bezstronnego mediatora, który przy wykorzystaniu różnych metod stara się doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu, wspiera strony w formułowaniu propozycji ugodowych, a także za ich zgodą może wskazać sposoby rozwiązania sporu. W ramach Centrum działają wyłącznie mediatorzy, którzy na co dzień zajmują się sporami w branży motoryzacyjnej, posiadający odpowiednie doświadczenie i praktykę zawodową, zmierzając do sprawnego przeprowadzenia mediacji zakończonej podpisaniem ugody mediacyjnej. Warto zawsze pamiętać, że to nie konflikt jest źródłem walki między ludźmi, ale sposób, w jaki go rozwiązują.”    – zachęca do korzystania z Centrum jego Pełnomocnik radca prawny Michał Muchowicz.

 

Centrum zajmować się będzie w pierwszej kolejności mediacją w sporach. Otwarcie sądu arbitrażowego planowane jest na drugą połowę 2021 roku.