1 stycznia 2023 roku rozpoczną obowiązywanie zmiany w rękojmi w stosunku do konsumentów i quasi przedsiębiorców

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą konsumentów oraz quasi przedsiębiorców (osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej ...
Czytaj Więcej

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne!

W imieniu wszystkich prawników i kancelarii zrzeszonych w Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego życzymy wszystkim klientom, współpracownikom i partnerom ciepła, spokoju, rodzinnej atmosfery oraz wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. A w nadchodzącym 2023 roku wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, samych sukcesów i spełnienia wszystkich marzeń. Zarząd Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego ...
Czytaj Więcej
/ Aktualnosci

Procedura zatrzymywania prawa jazdy na 3 miesiące częściowo sprzeczna z Konstytucją. Na jakich zasadach można domagać się odszkodowania?

13 grudnia 2022 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie dotyczące zatrzymywania prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub przewozili pasażerów w liczbie większej niż liczba dopuszczalna. TK orzekł, że przepis pozwalający na zatrzymanie prawa jazdy wyłącznie na podstawie informacji organu kontroli ruchu drogowego o ujawnieniu takich czynów jest niekonstytucyjny. W związku z tym orzeczeniem zatrzymanie prawa jazdy będzie możliwe jedynie po przyjęciu przez sprawcę mandatu karnego lub po prawomocnym ...
Czytaj Więcej

Kampanie przywoławcze – listopad 2022 roku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów producent i dystrybutor, którzy uzyskali informację, że wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny (np. w danej partii pojazdów może wystąpić usterka), są zobowiązani powiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru. Powiadomienie powinno zawierać co najmniej zawiera co najmniej: informacje umożliwiające dokładną identyfikację produktu lub partii produktów, opis zagrożenia stwarzanego przez produkt, informacje mogące służyć ustaleniu przebiegu obrotu produktem oraz opis ...
Czytaj Więcej

Roszczenia z tytułu umowy najmu pojazdu zastępczego

W społeczeństwie nadal istnieje niska świadomość faktu, że właściciel auta uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym, co do zasady, ma prawo do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Uprawnienie to kształtuje się w różny sposób, dlatego w dzisiejszym artykule chcielibyśmy Państwu przybliżyć temat umowy najmu pojazdu zastępczego i przysługujących roszczeń wobec Ubezpieczyciela. Poszkodowany, co do zasady ma prawo wyboru dowolnej wypożyczalni oferującej pojazdy zastępcze, niemniej jednak, zgodnie z art. 362 k.c. jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, ...
Czytaj Więcej
/ Serwisy, Ubezpieczenia

Odpowiedzialność materialna pracownika za wypadek samochodem służbowym

Uszczerbek u osób trzecich na skutek wypadku samochodowego spowodowanego samochodem służbowym likwidowany jest co do zasady na koszt pracodawcy. W tym tekście opiszemy zasady na jakich pracodawcy przysługuje roszczenie wobec pracownika o naprawienie szkody w mieniu własnym oraz zwrotne roszczenie o wypłacone na rzecz osób trzecich odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku gdy dojdzie do wypadku należy też rozróżnić dwa elementy powstałej u pracodawcy szkody – szkoda na samochodzie (lub bardziej ogólnie – mieniu) własnym czyli należącym do ...
Czytaj Więcej

Czy przedsiębiorca musi zarejestrować i opłacać odbiornik radiowy w leasingowanym samochodzie? Wyrok NSA

W przypadku wynajmu auta, jeżeli wynajmujący chce by obowiązek rejestracji i opłacania abonamentu od odbiornika który jest częścią składową samochodu przeszedł na najemcę pojazdu, sam odbiornik musi być przedmiotem odrębnej umowy najmu. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 17 maja 2019 roku (sygn. akt II GSK 837/17). Orzeczenie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego. W trakcie kontroli dotyczącej wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, która była przeprowadzona 21 września 2015 w spółce A. sp. z o.o ...
Czytaj Więcej

Szara strefa w recyklingu  pojazdów przynosi budżetowi straty w wysokości minimum 500 milionów złotych rocznie

Szara strefa w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji występuje w trzech głównych obszarach: demontażu pojazdów poza legalną stacją demontażu, transgranicznym przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych (pojazdów) bez wymaganego zezwolenia, wykorzystywaniu dokumentów pojazdów o znaczącej szkodzie całkowitej do legalizacji pojazdów kradzionych. Pierwszy obszar to najczęściej demontaż na części zakupionego lub własnego pojazdu. Osoby fizyczne lub firmy, które nie chcą lub nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności zakupują pojazd w celu jego demontażu na części. Po wymontowaniu części ...
Czytaj Więcej
/ Recykling

Regres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Na samym wstępie należy wyjaśnić co właściwie oznacza „regres”. Najprościej rzecz ujmując jest zwrot wypłaconego świadczenia. W zakresie regresu ubezpieczeniowego wyróżnia się regres typowy i regres nietypowy. Regres typowy to roszczenie wynikające z art. 828 § 1  Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem  jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część ...
Czytaj Więcej
/ Ubezpieczenia